specjalisci

Planujesz rozwijać swoją karierę medyczną w jednej ze specjalizacji? Zdecydowanie jest to jedna z najciekawszych dróg zawodowych, ale jednocześnie przyszła kadra lekarska musi liczyć się z koniecznością spełnienia wymogów dotyczących wykształcenia, szkoleń dodatkowych i zakwalifikowania się na jak najwyższą pozycję w postępowaniu konkursowym.

Jakie wykształcenie należy mieć, żeby zostać lekarzem specjalistą?

Jednym z podstawowych wymogów dołączenia do kadry lekarskiej jest ukończenie studiów lekarskich lub lekarsko-dentystycznych, odbycie stażu podyplomowego i posiadanie prawa do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Kadra lekarska jest zobowiązana do odbycia stażu w wymiarze 13 miesięcy, a lekarze dentyści są zobowiązani do zaliczenia go w czasie 12 miesięcy. Staże podyplomowe kończą się kolokwium z teorii oraz umiejętności praktycznych, które organizowane jest po zrealizowaniu pełnego programu stażu wraz z wymaganymi kolokwiami i sprawdzianami umiejętności. Po zaliczeniu etapu edukacji lekarz chcący uzyskać specjalizację powinien złożyć wniosek o szkolenie specjalizacyjne, pozytywnie zaliczyć postępowanie kwalifikacyjne, a następnie odbyć je w postaci tzw. rezydentury lub w trybie pozarezydenckim. Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego potwierdzane jest przez kierownika specjalizacji, a następnie przez właściwego wojewodę w aspekcie formalnym oraz właściwego konsultanta krajowego w zakresie merytorycznym.